/ks. Krzysztof Zubrzycki/

1. Co to jest Eucharystia?

Eucharystia, w liturgii chrześcijańskiej jest formą lub składnikiem uczty sakralnej. Oznacza albo Mszę lub też komunię. Obrzęd wywodzi się z liturgii żydowskiej a nazwa pochodzi od czynności Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy: „dziękczynienie”. Eucharystia zastąpiła chrześcijanom żydowską Paschę i przekształciła się w obrzęd Mszy. Rozróżnia się: 1) „sprawowanie Eucharystii”, co jest jednoznaczne z Mszą, 2) „przyjmowanie Eucharystii” – komunia. Eucharystia jest sakramentem Bożej obecności: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata..” (Mt 28,20) Eucharystia, termin zaczerpnięty z języka greckiego i znaczy dziękczynienie (składane Bogu), – ofiara, znaczy modlitwa złożona w ofierze Bogu, – Msza termin z języka łacińskiego oznacza po prostu zakończenie, rozesłanie, wyjście z Jezusem w życie.

2. Kto i kiedy, w jaki sposób ustanowił ten sakrament?

Na ustanowienie Eucharystii Jezus Chrystus przygotował swoich uczni przez cudowne rozmnożenie chleba i przez mowę eucharystyczną, w której powiedział: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto pożywa ten chleb, będzie żył na wieki… Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne…trwa we Mnie,
a ja w nim” (J 6, 51.54.56). Chrystus ustanowił Eucharystię podczas Ostatniej Wieczerzy (wielki czwartek) O ustanowieniu Najświętszego Sakramentu Ołtarza Pismo Święte opowiada:” oni wieczerzali, wziął Pan Jezus chleb, błogosławił, łamał
i dawał Apostołom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. A potem wziąwszy kielich z winem, błogosławił i dawał Apostołom mówiąc pijcie z tego wszyscy, albowiem to jest krew moja nowego Przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na Moja pamiątkę.” (Łk 22, 19-20).

3. Kto jest szafarzem zwyczajnym i nadzwyczajnym?

Szafarz, czyli osoba, która może udzielać sakramentu Eucharystii, (Komunii Św.) Zwyczajnym szafarzem jest – biskup, kapłan, diakon, nadzwyczajny szafarz eucharystii to – świecki mężczyzna po odpowiednim przygotowaniu oraz tzw. akolita, czyli kleryka, posiadająca ostatnie z tzw. święceń niższych; przenośnie oznacza pomocnika.

4. W jaki sposób udzielany jest ten sakrament?

Komunię Św. udziela się podczas Mszy św. jak również podczas nabożeństw, jak również zanosi się ją chorym w domu i szpitalu. Można przyjąć w jednym dniu dwa razy komunie, byleby jeden raz było to na Mszy św. Kapłan ukazuje nam hostie
i mówi „Ciało Chrystusa ”, odpowiadamy „Amen ”. U nas komunie podaje się do ust, w niektórych krajach podaje się hostie wiernym na rękę, a oni ją sami spożywają.
Z reguły przyjmujemy komunię pod jedną postacią – chleba. Ale podczas niektórych Mszy można udzielać komunii pod dwiema postaciami np. podczas chrztu dorosłych, podczas święceń i prymicji, podczas zamkniętych rekolekcji dla grup, nowożeńcom
i małżonkom obchodzącym swój jubileusz, chorym.

5. Kto może go otrzymać?

Każdy, kto jest ochrzczony i nie na grzechu ciężkiego może i powinien, być dopuszczony do komunii. Dzieci dopuszcza się w II klasie szkoły podstawowej, kiedy mają już właściwe rozeznanie i są odpowiednio przygotowane. Komunię świętą może przyjmować ten, kto jest w stanie łaski. Jeżeli ma świadomość, że popełnił grzech, powinien najpierw otrzymać rozgrzeszenie w sakramencie pokuty, czyli spowiedzi.

6. Co jest potrzebne do udzielania tego sakramentu?

Do udzielenia Sakramentu Komunii jest potrzebne wino i chleb, które zamienia się
w Ciało i Krew Chrystusa. Człowiek, który przyjmuje Komunię Św. musi być bez grzechu pierworodnego, czyli po chrzcie, i nie powinien mieć grzechu ciężkiego.

7. Jakie są skutki otrzymania tego sakramentu?

Przyjmowanie Chrystusa w Komunii Świętej:

•Pogłębia zjednoczenie z Nim,

•Gładzi grzechy powszednie i chroni przed ciężkimi,

•Umacnia jedność Kościoła,

•Jest zadatkiem przyszłej chwały

8. Ile razy można go przyjąć?

Każdy z wiernych, jeżeli uważa się za wierzącego powinien przynajmniej raz w roku
w okresie wielkanocnym być u Komunii oraz gdy przystępuje do sakramentów Bierzmowania, Małżeństwa, Kapłaństwa, Namaszczenia chorych, gdy jest świadkiem Chrztu, Bierzmowania i Małżeństwa. Wypada być u Komunii Świętej również z racji Bożego Narodzenia i pogrzebu. Dobrze jest, gdy jesteśmy u Komunii Świętej również z innych okazji naszej Mszy Św., świąt kościelnych, początku i końcu roku szkolnego, pierwszego piątku, bardzo dobrze, gdy systematycznie przystępujemy do Komunii. Sensem, bowiem Eucharystii jest, bowiem pełne uczestnictwo we Mszy św. tzn. wraz
z komunią.

9. Do jakich grup sakramentów zaliczamy Eucharystię?

Eucharystię zaliczamy do grupy sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego.
Są trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego:

• chrzest, który jest początkiem nowego życia;

• Eucharystia, która karmi ucznia Ciałem i Krwią Pańską, przekształcając go
w Chrystusa.

• bierzmowanie, które jest umocnieniem chrztu;

a także do grupy sakramentów które można przyjmować wiele razy

10.Inne cechy tego sakramentu

Obecność Chrystusa w Eucharystii stanowi dla nas fundament nadziei na osiągnięcie zbawienia i na powstanie lepszego, bardziej sprawiedliwego świata. Nieraz zarzuca się chrześcijaństwu, że rozbudzana przez niego nadzieja na wieczne zbawienie, na niebo, na przyjście Chrystusa w chwale odwraca nas od rzeczywistości, od świata, w którym żyjemy, od potrzeb drugiego człowieka. Oczywiście, istnieje takie niebezpieczeństwo, ale tylko wtedy, gdy ktoś źle pojmuje nadzieję, gdy swoim rzekomym oczekiwaniem na przyjście Chrystusa w chwale, na odnowienie, którego On dokona, zasłania tylko swój egoizm, swoje lenistwo, bezczynność, obojętność na los bliźnich. Eucharystia powinna w nas rozbudzać tęsknotę za Chrystusem, którego przyjścia w chwale oczekujemy, ale ma równocześnie skłaniać nas do naśladowania Jego miłości, Jego troski o chorych, cierpiących, biednych. Wraz z Nim mamy się stać lekarzami chorego moralnie świata, nękanego przez konflikty i niezgodę. Wiara w przyszłą odnowę wszystkiego przez Chrystusa, oczekiwanie na Jego przyjście w chwale, o którym przypomina nam każdorazowe sprawowanie Eucharystii, ma stać się czynnikiem pobudzającym do troski o drugiego człowieka, o budowanie wspólnoty, likwidowanie podziałów wynikających z niezgody. Bez tego wysiłku uczestniczenie w Mszy św. byłoby powierzchowne. Św. Paweł apostoł „uznaje za «niegodne» wspólnoty chrześcijańskiej uczestnictwo w Wieczerzy Pańskiej, jeśli jest ona sprawowana
w sytuacji podziału i obojętności wobec ubogich (por. 1 Kor 11, 17-22.27-34).” (EE 20) Autentyczna nadzieja pobudza wierzących do działania. Jeśli bowiem wierzę
w możliwość osiągnięcia zbawienia, to do niego dążę; skoro może powstać świat,
w którym zamieszka sprawiedliwość i miłość, to robię wszystko, aby tak się stało jak najszybciej. Wiara w przyjście Chrystusa w chwale nie może skłaniać do bezczynności, lecz do doskonalenia swojego życia i do ulepszania świata. Tę prawdę podkreśla papież Jan Paweł II, kiedy mówi: „Głoszenie śmierci Pana «aż nadejdzie» (1 Kor 11, 26) zakłada, iż wszyscy uczestniczący w Eucharystii podejmą zadanie przemiany życia, aby w pewnym sensie stało się ono całe «eucharystyczne». Właśnie ten owoc polepszania egzystencji i zaangażowanie na rzecz przemiany świata zgodnie
z Ewangelią, wyrażają aspekt eschatologiczny Ofiary eucharystycznej i całego życia chrześcijańskiego: «Przyjdź, Panie Jezu!» (Ap 22, 20).”